กองคลัง

อำนาจหน้าที่

    มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานการจ่ายเงิน การรับเงิน, งานจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม และการพัฒนารายได้, งานสรุปผลสถิติการจัดเก็บภาษีภาษี ค่าธรรมเนียม, งานนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน, งานการตรวจสอบใบสำคัญฎีกาทุกประเภท, งานการจัดทำบัญชี, งานตรวจสอบบัญชีทุกประเภท, งานเกี่ยวกับเงินเดือนค่าจ้างเงินบำเหน็จบำนาญและเงินอื่นๆ, งานการจัดทำหรือช่วยจัดทำงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ, งานเกี่ยวกับสถานะการเงินการคลัง, งานการจัดสรรเงินต่างๆ, งานทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ, งานควบคุมการเบิกจ่ายเงิน, งานทำงบทดลองประจำเดือนและประจำปี, งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการด้านการเงิน การคลัง การบัญชี, งานขออนุมัติเบิก ตัดปี ขอขยายเวลาเบิกตัดปี, งานควบคุมงบประมาณรายจ่ายประจำปี, งานเกี่ยวกับการจัดทำหรือช่วยจัดทำงบประมาณ, งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีและเงินนอกงบประมาณ และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 3 ฝ่ายประกอบด้วย

โครงสร้างบุคลากร


นางรุ่งศิรา ทวีสุข

ผู้อำนวยการกองคลัง

เบอร์โทรติดต่อ 044-511-973

ฝ่ายบริหารงานคลัง


– ว่าง –

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

เบอร์โทรติดต่อ 044-511-973นางนงนุช ยืนยิ่ง

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เบอร์โทรติดต่อ 044-511-973นางเวธกา สมานไทย

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เบอร์โทรติดต่อ 044-511-973นางสาวทัศนันท์ เมืองไทย

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

เบอร์โทรติดต่อ 044-511-973นางสาววิภา ชมเชย

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

เบอร์โทรติดต่อ 044-511-973


ฝ่ายการเงินและบัญชี


นางสายสุนีย์ ชูสีขาว

หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

เบอร์โทรติดต่อ 044-511-973นางนัยย์ปพร บุญสม

นักวิชาเการงินและบัญชีชำนาญการ

เบอร์โทรติดต่อ 044-511-973นางสาวทรงคนึง พวงจำปา

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เบอร์โทรติดต่อ 044-511-973นางนงนุช พุดดอน

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เบอร์โทรติดต่อ 044-511-973นางจินดา ประวาสุข

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เบอร์โทรติดต่อ 044-511-973นางพรรณวิไล จารัตน์

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เบอร์โทรติดต่อ 044-511-973นางสาวรัชนี อ่อนสมบัติ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

เบอร์โทรติดต่อ 044-511-973นางจิราภรณ์ บุญญะวัติพงศ์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

เบอร์โทรติดต่อ 044-511-973นางสาววิภา คำดี

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

เบอร์โทรติดต่อ 044-511-973


– ว่าง –

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

เบอร์โทรติดต่อ 044-511-973


– ว่าง –

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

เบอร์โทรติดต่อ 044-511-973

ฝ่ายพัฒนารายได้


– ว่าง –

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

เบอร์โทรติดต่อ 044-511-973นางวิจิตรา กิ่งจันทร์

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เบอร์โทรติดต่อ 044-511-973นางธัญกมล โฮมละคร

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

เบอร์โทรติดต่อ 044-511-973


นางณัฐวลัย มหรรทัศนพงฐ์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

เบอร์โทรติดต่อ 044-511-973นางสาววรรณพร ปัญญางาม

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

เบอร์โทรติดต่อ 044-511-973