กองคลัง

อำนาจหน้าที่

    มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานการจ่ายเงิน การรับเงิน, งานจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม และการพัฒนารายได้, งานสรุปผลสถิติการจัดเก็บภาษีภาษี ค่าธรรมเนียม, งานนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน, งานการตรวจสอบใบสำคัญฎีกาทุกประเภท, งานการจัดทำบัญชี, งานตรวจสอบบัญชีทุกประเภท, งานเกี่ยวกับเงินเดือนค่าจ้างเงินบำเหน็จบำนาญและเงินอื่นๆ, งานการจัดทำหรือช่วยจัดทำงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ, งานเกี่ยวกับสถานะการเงินการคลัง, งานการจัดสรรเงินต่างๆ, งานทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ, งานควบคุมการเบิกจ่ายเงิน, งานทำงบทดลองประจำเดือนและประจำปี, งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการด้านการเงิน การคลัง การบัญชี, งานขออนุมัติเบิก ตัดปี ขอขยายเวลาเบิกตัดปี, งานควบคุมงบประมาณรายจ่ายประจำปี, งานเกี่ยวกับการจัดทำหรือช่วยจัดทำงบประมาณ, งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีและเงินนอกงบประมาณ และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 3 ฝ่ายประกอบด้วย

โครงสร้างบุคลากร


นางรุ่งศิรา ทวีสุข

ผู้อำนวยการกองคลัง

เบอร์โทรติดต่อ 044-512-600

ฝ่ายบริหารงานคลัง


นางนงนุช ยืนยิ่ง

นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

เบอร์โทรติดต่อ 044-512-600นางนงนุช ยืนยิ่ง

นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ

เบอร์โทรติดต่อ 044-512-600นางพรรณวิไล จารัตน์

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

เบอร์โทรติดต่อ 044-512-600นางสาววิภา ชมเชย

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

เบอร์โทรติดต่อ 044-512-600– ว่าง –

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

เบอร์โทรติดต่อ 044-512-600

ฝ่ายการเงินและบัญชี


นางสาวสายสุนีย์ ชูสีขาว

หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

เบอร์โทรติดต่อ 044-512-600นางนัยย์ปพร บุญสม

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เบอร์โทรติดต่อ 044-512-600นางสาวทรงคนึง พวงจำปา

นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ

เบอร์โทรติดต่อ 044-512-600นางธัญกมล โฮมละคร

นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

เบอร์โทรติดต่อ 044-512-600– ว่าง –

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ/ชำนาญการ

เบอร์โทรติดต่อ 044-512-600นางจิราภรณ์ บุญญะวัติพงศ์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

เบอร์โทรติดต่อ 044-512-600นางสาวทัศนันท์ เมืองไทย

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

เบอร์โทรติดต่อ 044-512-600– ว่าง –

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

เบอร์โทรติดต่อ 044-512-600

ฝ่ายพัฒนารายได้


นางวิจิตรา กิ่งจันทร์

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

เบอร์โทรติดต่อ 044-512-600นางจินดา ประวาสุข

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เบอร์โทรติดต่อ 044-512-600นางเวธกา สมานไทย

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เบอร์โทรติดต่อ 044-512-600นางวิจิตรา กิ่งจันทร์

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เบอร์โทรติดต่อ 044-512-600นางณัฐวลัย มหรรทัศนพงฐ์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

เบอร์โทรติดต่อ 044-512-600นางสาวรัชนี อ่อนสมบัติ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

เบอร์โทรติดต่อ 044-512-600นางสาววรรณพร ปัญญางาม

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

เบอร์โทรติดต่อ 044-512-600– ว่าง –

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

เบอร์โทรติดต่อ 044-512-600