หน่วยตรวจสอบภายใน

อำนาจหน้าที่

    มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี, งานการตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของเอกสารทางการเงิน การบัญชี เอกสารการรับ การจ่ายเงินทุกประเภท, งานการตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการเงิน การบัญชี, งานตรวจสอบการสรรหาพัสดุและทรัพย์สิน, งานตรวจสอบการทำประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์, งานตรวจสอบ ติดตาม และการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการให้เป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและประหยัด, งานวิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพประหยัดคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรของส่วนราชการต่างๆ, งานประเมินการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ, งานรายงานผลการตรวจสอบภายใน, งานบริหารข้อมูลสถิติช่วยเหลือให้คำแนะนำแนวทางแก้ไข ปรับปรุงการปฏิบัติงานแก่หน่วยรับตรวจและผู้เกี่ยวข้อง, งานตรวจสอบการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการด้านการพัสดุและทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์, งานตรวจสอบด้านอื่นๆ หรือที่ได้รับมอบหมาย, งานติดตามการดำเนินการตามรายงานผลการตรวจสอบภายในจากหน่วยรับตรวจ, งานประกันคุณภาพ, งานตรวจ งานตรวจสอบภายใน, งานจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน, งานทบทวนกฎบัตร, งานรายงานสรุปผลการตรวจสอบรอบ 4 เดือน, งานรายงานสรุปผลการตรวจสอบประจำปี, งานติดตามรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินผู้ตรวจสอบภายนอกและผู้ที่เกี่ยวข้อง, งานประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ(LPA) ของส่วนราชการ, งานรายงานคุณธรรมและความโปร่งใสภาครัฐ(ITA) ของส่วนราชการ, งานธุรการและสารบรรณของส่วนราชการ, งานจัดการองค์ความรู้(KM) ของส่วนราชการ, งานพัฒนาคุณภาพการให้บริการ (กิจกรรม 5 ส)ของส่วนราชการ, งานจัดทำแผนและการบริหารจัดการพัสดุของส่วนราชการ งานบริหารงานพัสดุของส่วนราชการ, งานบริหารงานบุคคลของส่วนราชการ, งานควบคุมและการจัดทำฏีกาเบิกจ่ายเงินของส่วนราชการ, งานจัดทำแผนและงบประมาณรายจ่ายประจำปีของส่วนราชการ, งานสิทธิสวัสดิการของส่วนราชการ, งานบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายในของส่วนราชการ, งานตรวจสอบการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการด้านงบประมาณ การเงินและบัญชีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์, งานติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายในของหน่วยตรวจสอบภายใน, งานจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของหน่วยตรวจสอบภายใน, งานจัดทำแผนดำเนินงานประจำปีของหน่วยตรวจสอบภายใน และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

โครงสร้างนางสาวนันนา สมุทรทอง

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

เบอร์โทรติดต่อ 044-515-581นางเกษรินทร์ แก่นจันทร์

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

เบอร์โทรติดต่อ 044-515-581– ว่าง –

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

เบอร์โทรติดต่อ 044-515-581– ว่าง –

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ/ชำนาญการ

เบอร์โทรติดต่อ 044-515-581