แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 – 2569) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์