กองการเจ้าหน้าที่

อำนาจหน้าที่

    มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด, งานวิเคราะห์การวางแผนอัตรากำลัง, งานจัดตั้งส่วนราชการและการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ, งานการกำหนดตำแหน่งและการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง, งานการสรรหาเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก การคัดเลือก การย้าย การโอน การรับโอน การคัดเลือกเพื่อรับโอน, งานบรรจุและแต่งตั้ง งานจัดทำ ควบคุม ตรวจสอบ แก้ไข บันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติ, งานระบบสารสนเทศข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ, งานประเมินผลการปฏิบัติราชการ, งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทน, งานการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงค์ตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น, งานการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครู, งานการลาทุกประเภท, งานสิทธิสวัสดิการทุกประเภท, งานส่งเสริมสนับสนุนการเพิ่มสมรรถภาพในการปฏิบัติงาน, งานฝึกอบรม, งานแผนพัฒนาบุคลากร, งานการรักษาวินัยการดำเนินการทางวินัย, การอุทธรณ์และการร้องทุกข์, งานสนับสนุนเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ, งานการให้พ้นจากราชการ, งานเลขานุการของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล, งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 3 ฝ่าย ดังนี้

โครงสร้างบุคลากร


นางสาวธมนภัทร ศิริเสริม

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

เบอร์โทรติดต่อ 044-518-152

ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง


นางสุภารัตน์ แสนเมืองแก้ว

หัวหน้าฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

เบอร์โทรติดต่อ 044-518-152นางนิภารัตน์ เกษแก้ว

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

เบอร์โทรติดต่อ 044-518-152นางสาวณัฐนันท์ ศรีสวัสดิ์

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

เบอร์โทรติดต่อ 044-518-152นายกิตติธัช เธียรจรัสวงศ์

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

เบอร์โทรติดต่อ 044-518-152


ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร


– ว่าง –

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร

เบอร์โทรติดต่อ 044-518-152นางสาวสุภาวดี ศรีมันตะ

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

เบอร์โทรติดต่อ 044-518-152– ว่าง –

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ/ชำนาญการ

เบอร์โทรติดต่อ 044-518-152– ว่าง –

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ/ชำนาญการ

เบอร์โทรติดต่อ 044-518-152นางอัมพัน ประดับสุข

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

เบอร์โทรติดต่อ 044-518-152


ฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม


– ว่าง –

หัวหน้าฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม

เบอร์โทรติดต่อ 044-518-152นายยศภัทร งามแสง

นิติกรชำนาญการ

เบอร์โทรติดต่อ 044-518-152นายจิรัฎฐ์ รอบรัตน์

นิติกรปฏิบัติการ

เบอร์โทรติดต่อ 044-518-152นางสาวมธุรส สุดตลอด

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

เบอร์โทรติดต่อ 044-518-152นางสาวณัฐชิญา สมทิพย์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

เบอร์โทรติดต่อ 044-518-152