แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเติมครั้งที่ 3/2566

plan66m3.pdf

แก้ไขแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ (ครั้งที่ 3)

Plan66e3

แผนการดำเนินงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเติมครั้งที่ 2

แผนการดำเนินงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเติมครั้งที่ 1