วิสัยทัศน์/พันธกิจ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์

 

วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์

เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิต การท่องเที่ยว และสิ่งแวดล้อมภายใต้หลักธรรมาภิบาล

พันธกิจองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์

1. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน
3. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยววิถีสุรินทร์
4. ส่งเสริมการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม