วิสัยทัศน์/พันธกิจ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์

 

วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจชายแดน และการท่องเที่ยว ภายใต้หลักธรรมาภิบาล

พันธกิจองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์

1. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน
3. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยววิถีสุรินทร์
4. ส่งเสริมการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม