สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

อำนาจหน้าที่

     มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนจังหวัด, งานกิจการขนส่ง, งานส่งเสริมการท่องเที่ยว, งานการพาณิชย์, งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, งานเทศกิจ, งานรักษาความสงบเรียบร้อย, งานวิเทศน์สัมพันธ์, งานส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ, งานนิติการ, งานการเลือกตั้ง และงานราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของ กอง สำนัก หรือส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยเฉพาะ โดยแบ่งส่วนราชการภายในเป็น 3 ฝ่ายดังนี้

โครงสร้างบุคลากร


นางประเทือง บุญชะเน

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

เบอร์โทรติดต่อ 044-515-581

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป


นางภัสธารีย์ ธีรเสรีวงศ์

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

เบอร์โทรติดต่อ 044-515-581นางภรณ์ศมน กองแก้ว

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

เบอร์โทรติดต่อ 044-515-581นางสาวธนิตตา ดีเสมอ

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

เบอร์โทรติดต่อ 044-515-581สิบเอกวัลลภ ชนะชัย

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

เบอร์โทรติดต่อ 044-515-581นางสาวนริศรา สายยศ

นักจัดการงานทั่วไปปฎิบัติการ

เบอร์โทรติดต่อ 044-515-581ว่าที่ร้อยตรีณัฐดนัย บุตรแขก

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

เบอร์โทรติดต่อ 044-515-581สิบเอกปิยะ บุญประสิทธิ์

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

เบอร์โทรติดต่อ 044-515-581นางนรินทิภา ม่วงฉะ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

เบอร์โทรติดต่อ 044-515-581– ว่าง –

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

เบอร์โทรติดต่อ 044-515-581– ว่าง –

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

เบอร์โทรติดต่อ 044-515-581


ฝ่ายนิติการ


นางดาราวรรณ โฆษิตอัมพรวัฒน์

หัวหน้าฝ่ายนิติการ

เบอร์โทรติดต่อ 044-515-581นางสาวจิตติมา วสุนธราวัฒน์

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

เบอร์โทรติดต่อ 044-515-581นางสาวมณฑิรา วีรพัฒนากร

นิติกรชำนาญการ

เบอร์โทรติดต่อ 044-515-581– ว่าง –

นิติกรปฏิบัติการ/ชำนาญการ

เบอร์โทรติดต่อ 044-515-581


ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว


นางสาวสุชีวรรณ พงศานิตย์

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว

เบอร์โทรติดต่อ 044-515-581นางสาวนิธินันท์ นิติวิเชียรชัย

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

เบอร์โทรติดต่อ 044-515-581นางภนิดา หัตถกิจ

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

เบอร์โทรติดต่อ 044-515-581นางสาวรัตน์ชนานุช สุคันธรัต

นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ

เบอร์โทรติดต่อ 044-515-581– ว่าง –

นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ/ชำนาญการ

เบอร์โทรติดต่อ 044-515-581– ว่าง –

นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ/ชำนาญการ

เบอร์โทรติดต่อ 044-515-581