สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

อำนาจหน้าที่

     มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนจังหวัด, งานกิจการขนส่ง, งานส่งเสริมการท่องเที่ยว, งานการพาณิชย์, งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, งานเทศกิจ, งานรักษาความสงบเรียบร้อย, งานวิเทศน์สัมพันธ์, งานส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ, งานนิติการ, งานการเลือกตั้ง และงานราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของ กอง สำนัก หรือส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยเฉพาะ โดยแบ่งส่วนราชการภายในเป็น 3 ฝ่ายดังนี้

โครงสร้างบุคลากร


นายกุญชร เลือดสกุล

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

เบอร์โทรติดต่อ 044-515-581, 044-511-975

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป


นางภัสธารีย์ ธีรเสรีวงศ์

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

เบอร์โทรติดต่อ 044-515-581, 044-511-975นางภรณ์ศมน กองแก้ว

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 

เบอร์โทรติดต่อ 044-515-581, 044-511-975นางสาวธนิตตา ดีเสมอ

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

เบอร์โทรติดต่อ 044-515-581, 044-511-975สิบเอกวัลลภ ชนะชัย

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

เบอร์โทรติดต่อ 044-515-581, 044-511-975นายไกรกุล สง่าวงศ์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

เบอร์โทรติดต่อ 044-515-581, 044-511-975นางสาวนริศรา สายยศ

นักจัดการงานทั่วไปปฎิบัติการ

เบอร์โทรติดต่อ 044-515-581, 044-511-975สิบเอกปิยะ บุญประสิทธิ์

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

เบอร์โทรติดต่อ 044-515-581, 044-511-975นายอำนาจ ทองเหลื่อม

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

เบอร์โทรติดต่อ 044-515-581, 044-511-975


 

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

เบอร์โทรติดต่อ 044-515-581, 044-511-975– ว่าง –

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

เบอร์โทรติดต่อ 044-515-581, 044-511-975จ่าสิบเอกพูนธิศักดิ์ วานนท์

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

เบอร์โทรติดต่อ 044-515-581, 044-511-975


ฝ่ายนิติการ


นายกิตติพศ  พวงศิริ

หัวหน้าฝ่ายนิติการ

เบอร์โทรติดต่อ 044-515-581, 044-511-975นางสาวจิตติมา วสุนธราวัฒน์

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

เบอร์โทรติดต่อ 044-515-581, 044-511-975นางสาวมณฑิรา วีรพัฒนากร

นิติกรชำนาญการ

เบอร์โทรติดต่อ 044-515-581, 044-511-975– ว่าง –

นิติกรปฏิบัติการ/ชำนาญการ

เบอร์โทรติดต่อ 044-515-581, 044-511-975– ว่าง –

นิติกรปฏิบัติการ/ชำนาญการ

เบอร์โทรติดต่อ 044-515-581, 044-511-975


ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว


– ว่าง –

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว

เบอร์โทรติดต่อ 044-515-581, 044-511-975นางสาวนิธินันท์ นิติวิเชียรชัย

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

เบอร์โทรติดต่อ 044-515-581, 044-511-975นางภนิดา หัตถกิจ

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

เบอร์โทรติดต่อ 044-515-581, 044-511-975นางสาวรัตน์ชนานุช สุคันธรัต

นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ

เบอร์โทรติดต่อ 044-515-581, 044-511-975นางสาวนพมาศ เดชธงไชย

นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ

เบอร์โทรติดต่อ 044-515-581, 044-511-975– ว่าง –

นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ/ชำนาญการ

เบอร์โทรติดต่อ 044-515-581, 044-511-975นายชนิษดา สัตตารัมย์

เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวปฏิบัติงาน

เบอร์โทรติดต่อ 044-515-581, 044-511-975