สมาชิกสภา


นางธัญพร มุ่งเจริญพร

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์

เบอร์โทร 095-7899795นางสาวธนิสร มหรรทัศนพงศ์

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์

เบอร์โทร 081-8778335นางสาวธชษร วัฒนนพเก้ากุล

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์

เบอร์โทร 089-9498742นายพิชิต สายแสงจันทร์

ส.อบจ.อ.เมือง เขต 1

เบอร์โทร 099-9649259นางธันย์นิชา จรัสรพีพงษ์

ส.อบจ.อ.เมือง เขต 2

Chicha_555@hotmail.comนายเจษฎา บุญสุข

ส.อบจ.อ.เมือง เขต 3

เบอร์โทร 081-8777173นางมยุรา เขียวหวาน

ส.อบจ.อ.เมือง เขต 4

เบอร์โทร 081-8777173นางสาวมนชิดา เขียวหวาน

ส.อบจ.อ.เมือง เขต 5

เบอร์โทร 081-9275254นางธัญพร มุ่งเจริญพร

ส.อบจ.อ.เมือง เขต 6

เบอร์โทร 095-7899795น.ส.พัทธนันท์ อมรกาญจนวัฒน์

ส.อบจ.อ.เมือง เขต 7

เบอร์โทร 098-5622249นายวีรเทพ พรมสะอาด

ส.อบจ.อ.ปราสาท เขต 1

เบอร์โทร –นายภัทรชัย มุ่งเจริญพร

ส.อบจ.อ.ปราสาท เขต 2

เบอร์โทร 083-7899153นายวีรวัฒน์ ศรีศรยุทธ

ส.อบจ.อ.ปราสาท เขต 3

เบอร์โทร 089-5854214นายสุวพงศ์ ใบพลูทอง

ส.อบจ.อ.ปราสาท เขต 4

เบอร์โทร 081-7903538นายลิมปิชัย อัครวงศ์ไชย

ส.อบจ.อ.ศีขรภูมิ เขต 1

เบอร์โทร 062-4935456นายภาดล พัชรพิมาน

ส.อบจ.อ.ศีขรภูมิ เขต 2

เบอร์โทร 084-4775533นางสาวฟารียา ประธาน

ส.อบจ.อ.ศีขรภูมิ เขต 3

เบอร์โทร 089-8444505นางสาวชไมพร ประธาน

ส.อบจ.อ.ศีขรภูมิ เขต 4

เบอร์โทร 081-8288798นางสาวณิชาภา พัวพัฒนโชติ

ส.อบจ.อ.สังขะ เขต 1

เบอร์โทร 087-9562444นายจิตรดิลก โสวภาค

ส.อบจ.อ.สังขะ เขต 2

Jitdilok.acs@gmail.comนายสิรวิชญ์ สมบูรณ์เทอดธนา

ส.อบจ.อ.สังขะ เขต 3

เบอร์โทร 094-4567888นายกองทัศน์ สุวรรณนพวงษ์

ส.อบจ.อ.ท่าตูม เขต 1

เบอร์โทร 093-4655859นายสมัชชา ร่วมพัฒนา

ส.อบจ.อ.ท่าตูม เขต 2

เบอร์โทร 081-8768464น.ส.เพียงเดือน เทพวงศ์ศิริรัตน์

ส.อบจ.อ.รัตนบุรี เขต 1

เบอร์โทร 099-1671787นายคมกฤษณ์ สรัลวรธนา

ส.อบจ.อ.รัตนบุรี เขต 2

 นายศิวาเมษฐ์ แก้วประเสริฐ

ส.อบจ.อ.ชุมพลบุรี เขต 1

เบอร์โทร 097-9966622นางธนิดา น่วมจะโป๊ะ

ส.อบจ.อ.ชุมพลบุรี เขต 2

Mamaku_2009@hotmail.comนายทองคำ  เฉลิมรัมย์

ส.อบจ.อ.กาบเชิง เขต 1

 นางสาวธชษร วัฒนนพเก้ากุล

ส.อบจ.อ.กาบเชิง เขต 2

เบอร์โทร 089-9498742นายวีรศักดิ์ โอกาสดี

ส.อบจ.อ.จอมพระ เขต 1

เบอร์โทร 081-1208334นายอุทัย ละม่อมพร้อม

ส.อบจ.อ.จอมพระ เขต 2

เบอร์โทร 086-2625456นายอนุชิต บุญเสริม

ส.อบจ.อ.สำโรงทาบ

เบอร์โทร 089-4565950นายยอดยิ่ง สุธรรม

ส.อบจ.อ.สนม

เบอร์โทร 089-8465352นายวุฒิโชค เนื้อกล้า

ส.อบจ.อ.ลำดวน

เบอร์โทร 094-8252442นายคมศักดิ์ แซ่เตียว

ส.อบจ.อ.บัวเชด

เบอร์โทร 081-9764258นายธีรกุล กิดเกียน

ส.อบจ.อ.พนมดงรัก

เบอร์โทร 082-8603963นางสาวธนิสร มหรรทัศนพงศ์

ส.อบจ.อ.ศรีณรงค์

เบอร์โทร 081-8778335นายเอกพงษ์ จาบทอง

ส.อบจ.อ.เขวาสินรินทร์

เบอร์โทร 062-1305299นายชิติพัทธ์ พันธ์ศรี

ส.อบจ.อ.โนนนารายณ์

เบอร์โทร 061-4569971