กองพัสดุและทรัพย์สิน

อำนาจหน้าที่

    มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ, งานจัดทำแผนการจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหาพัสดุ ครุภัณฑ์ วัสดุ ที่ดินสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, งานจัดทำทะเบียนคุมพัสดุ ครุภัณฑ์ วัสดุที่ดินสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินทุกประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, งานควบคุมตรวจสอบการรับการจ่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ให้แก่ส่วนราชการต่างๆ, งานปรับปรุงซ่อมแซมและบำรุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์, งานจำหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์, งานรวบรวมสถิติข้อมูลและระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับพัสดุครุภัณฑ์ วัสดุ และทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, งานจัดทำทะเบียนคุมเอกสารสัญญาซื้อขายสัญญาจ้าง, งานจัดทำหนังสือรับรองผลงานและทะเบียนคุมหนังสือรับรองผลงาน, งานจัดทำงบทรัพย์สิน, งานควบคุมตรวจสอบพัสดุประจำปี, งานจัดทำบันทึกการยืมทรัพย์สินและทะเบียนคุมการยืม, งานขออนุญาตใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของทางราชการ, งานอนุญาตและจัดทำบันทึกข้อตกลงการให้หน่วยงานอื่นใช้พัสดุประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้าง, งานการคำนวณค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินทุกประเภท, งานจดทะเบียนและต่อทะเบียนรถยนต์ส่วนกลาง, งานประชาสัมพันธ์การดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุครุภัณฑ์ วัสดุที่ดินสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สินอื่นๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, งานตอบข้อซักถามข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบ, งานบริการข้อมูลสถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 2 ฝ่าย ดังนี้

โครงสร้างบุคลากร


นางสาวสุจินดา เสาสูง

ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

เบอร์โทรติดต่อ 044-513-516

ฝ่ายจัดหาพัสดุ


นางจิตรลดา อรุณสถิตย์

หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ

เบอร์โทรติดต่อ 044-513-516นางศมนวรรณ นักเสียง

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

เบอร์โทรติดต่อ 044-513-516นางสาวธนพร จงสืบสิทธิ

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

เบอร์โทรติดต่อ 044-513-516นางณยฏา แจะหอม

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

เบอร์โทรติดต่อ 044-513-516นางอรุณรัตน์ ประกอบผล

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

เบอร์โทรติดต่อ 044-513-516– ว่าง –

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

เบอร์โทรติดต่อ 044-513-516นางสาวณัฐกฤตา ประดับ

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

เบอร์โทรติดต่อ 044-513-516– ว่าง –

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

เบอร์โทรติดต่อ 044-513-516


ฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน


นางจิณณะ อุสาคู

หัวหน้าฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน

เบอร์โทรติดต่อ 044-513-516– ว่าง –

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ/ชำนาญการ

เบอร์โทรติดต่อ 044-513-516นางนิภา อิ่มใจ

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

เบอร์โทรติดต่อ 044-513-516นางสาวเฟื่องลดา จอกทอง

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

เบอร์โทรติดต่อ 044-513-516– ว่าง –

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

เบอร์โทรติดต่อ 044-513-516นางสาวกัญญาพัชร หฤทัยถาวร

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

เบอร์โทรติดต่อ 044-513-516