กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

อำนาจหน้าที่

    มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน, งานยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, งานจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, งานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น, งานประสานการจัดแผนพัฒนาจังหวัด, งานคณะกรรมการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, งานคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, งานงบประมาณ, งานเสนอแนะขอรับการจัดสรรเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, งานจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีและฉบับเพิ่มเติม(ถ้ามี), งานตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานและโครงการ, งานประชาสัมพันธ์, งานบริการและเผยแพร่วิชาการ, งานสถิติข้อมูล, งานสารสนเทศ, งานจัดทำและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือ ให้คำแนะนำทางวิชาการ และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 3 ฝ่าย ดังนี้

โครงสร้างบุคลากร


นางสาวปภาณิน ทูลเกียรติวัฒนา

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

เบอร์โทรติดต่อ 044-511-656

ฝ่ายนโยบายและแผนงาน


นายพืชมงคล เสนาจันทร์

หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน

เบอร์โทรติดต่อ 044-511-656นางสาวกฤษณา สร้อยเสน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

เบอร์โทรติดต่อ 044-511-656นางสาวอรอนงค์ เอี่ยมสีสวย

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

เบอร์โทรติดต่อ 044-511-656นางเสาวดี ห้าวหาญ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

เบอร์โทรติดต่อ 044-511-656นางสาวจิราภรณ์ สืบเพ็ง

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

เบอร์โทรติดต่อ 044-511-656


ฝ่ายงบประมาณ


นางสรินยา สาคีรี

หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ

เบอร์โทรติดต่อ 044-511-656นางลฎาภา ฉันทะไท

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

เบอร์โทรติดต่อ 044-511-656


นายอธิรัช ทิพยเทอดธนา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

เบอร์โทรติดต่อ 044-511-656


นางสาวปิยอร ถือชัย

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

เบอร์โทรติดต่อ 044-511-656

ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล


นางสาวเพ็ญศรี นิจิตตะโล

หัวหน้าฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล

เบอร์โทรติดต่อ 044-511-656นายกิติภูมิ กล่อมจิต

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

เบอร์โทรติดต่อ 044-511-656นางอรุณี ม้าเฉี่ยว

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

เบอร์โทรติดต่อ 044-511-656นายเกรียงไกร จุลหงษ์

นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

เบอร์โทรติดต่อ 044-511-656นางสาวพิมล สายวารีรัตน์

นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

เบอร์โทรติดต่อ 044-511-656นายธวัชชัย ต้นโพธิ์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

เบอร์โทรติดต่อ 044-511-656นายองอาจ พวงไพบูลย์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

เบอร์โทรติดต่อ 044-511-656