หัวหน้าส่วนราชการ


ว่าที่ร้อยตรีพิศุทธิ์ นิภารักษ์

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์

เบอร์โทรติดต่อ 089-2809719– ว่าง –

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์

เบอร์โทรติดต่อ 044-511-599นางสาวพรเพ็ญ กว้างขวาง

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์

เบอร์โทรติดต่อ 063-6862786นายกุญชร เลือดสกุล

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

เบอร์โทรติดต่อ 094-2944055นางสาวธัสมพัฐ บุษบงค์

เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

เบอร์โทรติดต่อ 084-6030713– ว่าง –

ผู้อำนวยการสำนักช่าง

เบอร์โทรติดต่อ 064-9595599นางรุ่งศิรา ทวีสุข

ผู้อำนวยการกองคลัง

เบอร์โทรติดต่อ 084-3013642นายศิริวัฒน์ ศิริอมรพรรณ

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

เบอร์โทรติดต่อ 065-9419445นางสาวปภาณิน ทูลเกียรติวัฒนา

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

เบอร์โทรติดต่อ 097-3324747นางสาวเพียง นิจิตตะโล

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

เบอร์โทรติดต่อ 085-4993447นางนันท์ณิภัค หมื่นหาวงศ์

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

เบอร์โทรติดต่อ 083-9659709นางสาวสุจินดา เสาสูง

ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

เบอร์โทรติดต่อ 081-9552019นางสาวธมนภัทร ศิริเสริม

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

เบอร์โทรติดต่อ 086-5822644