หัวหน้าส่วนราชการ


ว่าที่ร้อยตรีพิศุทธิ์ นิภารักษ์

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์

เบอร์โทรติดต่อ 044-511-975



นางสาวพรเพ็ญ กว้างขวาง

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์

เบอร์โทรติดต่อ 044-511-599



– ว่าง –

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์

เบอร์โทรติดต่อ 044-511-599



นางประเทือง บุญชะเน

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

เบอร์โทรติดต่อ 044-514-524



นายกุญชร เลือดสกุล

เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

เบอร์โทรติดต่อ 044-511-921



นางรุ่งศิรา ทวีสุข

ผู้อำนวยการกองคลัง

เบอร์โทรติดต่อ 044-512-600



นายวีรชัย มิ่งพฤกษ์

ผู้อำนวยการกองช่าง

เบอร์โทรติดต่อ 044-513-681



นายศิริวัฒน์ ศิริอมรพรรณ

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

เบอร์โทรติดต่อ 044-511-591



นางสาวปภาณิน ทูลเกียรติวัฒนา

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

เบอร์โทรติดต่อ 044-511-656



นางสาวเพียง นิจิตตะโล

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

เบอร์โทรติดต่อ 044-514-524



นางนันท์ณิภัค หมื่นหาวงศ์

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

เบอร์โทรติดต่อ 044-512-373



นางสาวสุจินดา เสาสูง

ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

เบอร์โทรติดต่อ 044-513-516



นางสาวธมนภัทร ศิริเสริม

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

เบอร์โทรติดต่อ 044-518-152