กองสาธารณสุข

อำนาจหน้าที่

    มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานการศึกษาค้นคว้าวิจัยวิเคราะห์และจัดทำแผนงานด้านสาธารณสุข, งานส่งเสริมสุขภาพ, งานป้องกันเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อ และโรคไม่ติดต่อ, งานสุขาภิบาลในสถานประกอบการ, งานสุขาภิบาลชุมชน, งานอนามัยสิ่งแวดล้อม, งานคุ้มครองผู้บริโภค, งานให้บริการด้านสาธารณสุข, งานเภสัชกรรม, งานพยาธิวิทยา, งานรังสีวิทยา, งานวิชาการทางการแพทย์, งานวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์, งานการแพทย์, งานการแพทย์ฉุกเฉิน, งานรักษาพยาบาล, งานศูนย์บริการสาธารณสุข, งานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล, งานบริหารสาธารณสุข, งานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค, งานเวชปฏิบัติครอบครัว, งานหลักประกันสุขภาพ, งานมาตรฐานและคุณภาพหน่วยบริการ, งานยุทธศาสตร์สาธารณสุข, งานกฎหมายสาธารณสุข, งานแพทย์แผนไทย, งานกายภาพและอาชีวบำบัด, งานฟื้นฟูสมรรถภาพและจิตใจผู้ป่วย, งานทันตสาธารณสุข, งานบริการรักษาความสะอาด, งานบริการและพัฒนาระบบจัดการมูลฝอย, งานบริหารจัดการสิ่งปฏิกูล, งานป้องกันและบำบัดการติดสารเสพติด, งานสัตวแพทย์, งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยกำหนดมาตรการและแผนดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม การเฝ้าระวังและตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม, งานส่งเสริมสนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อม, งานจัดทำและพัฒนาระบบฐานข้อมูลการจัดการสิ่งแวดล้อม, งานรณรงค์และการฝึกอบรมสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม, งานวางแผนและจัดทำแผนดำเนินงานด้านการเฝ้าระวัง ควบคุม มลพิษทางน้ำ อากาศ และเสียง, งานเฝ้าระวัง บำบัด ตรวจสอบคุณภาพน้ำ อากาศ ของเสียและสารอันตรายต่างๆ, งานบริการข้อมูล สถิติช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 3 ฝ่ายดังนี้

โครงสร้างบุคลากร


นายศิริวัฒน์ ศิริอมรพรรณ

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

เบอร์โทรติดต่อ 044-511-599

ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข


– ว่าง –

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

เบอร์โทรติดต่อ 044-511-599นางสาวพิมพ์ชนา ศิระปรีดาพัฒน์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

เบอร์โทรติดต่อ 044-511-599นางสาวนันทิยา คงสมาน

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

เบอร์โทรติดต่อ 044-511-599ว่าที่ ร.ต.หญิงปัญจาภรณ์ ลุนพรม

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

เบอร์โทรติดต่อ 044-511-599


ฝ่ายบริการสาธารณสุข


นางสาวรัตติยา ทอนพลกรัง

หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข

เบอร์โทรติดต่อ 044-511-599นางสาวศิริลักษณ์ บุญเจริญ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

เบอร์โทรติดต่อ 044-511-599นางสาวเบญญาภา สัทถาพร

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

เบอร์โทรติดต่อ 044-511-599นางสาวรัชนี ศรีชะอุ่ม

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

เบอร์โทรติดต่อ 044-511-599– ว่าง –

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ/ชำนาญการ

เบอร์โทรติดต่อ 044-511-599


ฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม


– ว่าง –

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม

เบอร์โทรติดต่อ 044-511-599นายเธียรเทพ โครตพัฒน์

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ

เบอร์โทรติดต่อ 044-511-599– ว่าง –

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

เบอร์โทรติดต่อ 044-511-599