กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

อำนาจหน้าที่

    มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารการศึกษา, งานพัฒนาการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษา และการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น การจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา ปฐมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษางานบริหารวิชาการด้านการศึกษา, งานโรงเรียน, งานกิจการนักเรียน, งานการศึกษาปฐมวัย, งานขยายโอกาสทางการศึกษา, งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ, งานห้องสมุด, งานพิพิธภัณฑ์ งานเครือข่ายทางการศึกษา, งานศึกษานิเทศก์, งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร, งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา, งานการศาสนา, งานประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น, งานการกีฬาและนันทนาการ, งานกิจกรรมเด็กเยาวชนและการศึกษานอกโรงเรียน, งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก, งานส่งเสริมสวัสดิการสวัสดิภาพและกองทุนเพื่อการศึกษา, งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 2 ฝ่ายดังนี้

โครงสร้างบุคลากร


นางสาวเพียง นิจิตตะโล

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เบอร์โทรติดต่อ 044-514-524

ฝ่ายบริหารการศึกษา


นางณปภัสร จึงสุวัฒนานนท์

หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

เบอร์โทรติดต่อ 044-514-524นางสาวสิริกัญญา นามเพราะ

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

เบอร์โทรติดต่อ 044-514-524นางจันทร์ฉาย เรียบร้อย

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

เบอร์โทรติดต่อ 044-514-524นายณษฐา สมชอบ

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

เบอร์โทรติดต่อ 044-514-524นายพีรันธร พัวเจริญ

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

เบอร์โทรติดต่อ 044-514-524– ว่าง –

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ/ชำนาญการ

เบอร์โทรติดต่อ 044-514-524– ว่าง –

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ/ชำนาญการ

เบอร์โทรติดต่อ 044-514-524– ว่าง –

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ/ชำนาญการ

เบอร์โทรติดต่อ 044-514-524– ว่าง –

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ/ชำนาญการ

เบอร์โทรติดต่อ 044-514-524– ว่าง –

บรรณารักษ์ปฏิบัติการ/ชำนาญการ

เบอร์โทรติดต่อ 044-514-524นางจีรญาภาส์ สุภิษะ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

เบอร์โทรติดต่อ 044-514-524– ว่าง –

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน 

เบอร์โทรติดต่อ 044-514-524


ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


นางทิพนภา กันยายน

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เบอร์โทรติดต่อ 044-514-524นางสาวอมรรัตน์ สัตย์ซื่อ

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

เบอร์โทรติดต่อ 044-514-524นางสาวกันต์ชิตา จันทริย์วงษ์

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

เบอร์โทรติดต่อ 044-514-524นายบัลลังท์ เกตวัตร์

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

เบอร์โทรติดต่อ 044-514-524นายพัทธนันท์ เจริญจรูญรัตน์

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

เบอร์โทรติดต่อ 044-514-524– ว่าง –

นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ/ชำนาญการ

เบอร์โทรติดต่อ 044-514-524นางสาวสุดธิดา บานบัว

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

เบอร์โทรติดต่อ 044-514-524