กองสวัสดิการสังคม

อำนาจหน้าที่

    มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานจัดทำแผนงานด้านการพัฒนาสังคม ด้านสวัสดิการสังคม และด้านสังคมสงเคราะห์, งานพัฒนาระบบ รูปแบบมาตรการและวิธีการพัฒนาสังคม, การจัดสวัสดิการสังคมและการสังคมสงเคราะห์ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชน, งานพัฒนาชุมชน, งานส่งเสริมการเกษตร, งานสำรวจและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชน, งานจัดระเบียบชุมชน, งานส่งเสริมสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคม แก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส, งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน, งานสังคมสงเคราะห์เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ทุพพลภาพ ผู้ด้อยโอกาสผู้ไร้ที่พึ่ง ผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ, งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชน ผู้พิการทางร่างกายและสมอง, งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนผู้ถูกทอดทิ้ง เร่ร่อน ไร้ที่พึ่ง ถูกทำร้ายร่างกาย, งานส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชนที่ประพฤติตนไม่เหมาะสมแก่วัย, งานสงเคราะห์ครอบครัวที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในครอบครัว, งานด้านจิตวิทยา, งานจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผู้พิการฯลฯ, งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 2 ฝ่ายดังนี้

โครงสร้างบุคลากร


นางนันท์ณิภัค หมื่นหาวงศ์

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

เบอร์โทรติดต่อ 044-512-373

ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ


– ว่าง –

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ

เบอร์โทรติดต่อ 044-512-373นายกัมปนาท ทัดศรี

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

เบอร์โทรติดต่อ 044-512-373นางเพ็ญศรี โสรกนิษฐ์

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

เบอร์โทรติดต่อ 044-512-373นางสาวหนึ่งฤทัย โสนาพูน

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

เบอร์โทรติดต่อ 044-512-373– ว่าง –

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ/ชำนาญการ

เบอร์โทรติดต่อ 044-512-373นางสาวอารีรัตน์ เพิ่มทรัพย์

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

เบอร์โทรติดต่อ 044-512-373


ฝ่ายสังคมสงเคราะห์


ว่าที่ร้อยตรีชยพล อ่อนสนิท

หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์

เบอร์โทรติดต่อ 044-512-373นางณฤดี สายยศ

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

เบอร์โทรติดต่อ 044-512-373นางวลีรักษ์ วรรณโฆษิตพงศ์

นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ

เบอร์โทรติดต่อ 044-512-373ว่าง

นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ/ชำนาญการ

เบอร์โทรติดต่อ 044-512-373นางสาวลลิตภัทร ชัยพินิจ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

เบอร์โทรติดต่อ 044-512-373