คณะผู้บริหาร


นายพรชัย มุ่งเจริญพร

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์

เบอร์โทรติดต่อ 083-727-4661นางนัทธมน ศิริวัฒนวานิช

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ คนที่ 1

เบอร์โทรติดต่อ 083-379-9915นายศิริศักดิ์ ร่วมพัฒนา

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ คนที่ 2

เบอร์โทรติดต่อ 061-142-5414นายภุชงค์ สุภัควรางกูร

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ คนที่ 3

เบอร์โทรติดต่อ 093-515-9165นายลิบไชย อัครวงศ์ไชย

ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์

เบอร์โทรติดต่อ 097-072-9938นายสุรศักดิ์ สินประโคน

ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์

เบอร์โทรติดต่อ 080-490-8044นายชัยสิทธิ์ ชิดชอบ

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์

เบอร์โทรติดต่อ 089-280-9717นายณฤทธิ์ ชวลิต

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์

เบอร์โทรติดต่อ 094-943-3463นายเศรษฐ์ศิลป์ ทองหล่อ

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์

เบอร์โทรติดต่อ 095-613-9490