คณะผู้บริหาร


นายพรชัย มุ่งเจริญพร

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์

เบอร์โทรติดต่อ 083-727-4661นางนัทธมน ศิริวัฒนวานิช

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ คนที่ 1

เบอร์โทรติดต่อ 083-379-9915นายศิริศักดิ์ ร่วมพัฒนา

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ คนที่ 2

เบอร์โทรติดต่อ 092-569-7908นายภุชงค์ สุภัควรางกูร

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ คนที่ 3

เบอร์โทรติดต่อ 093-515-9165นายลิบไชย อัครวงศ์ไชย

ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์

เบอร์โทรติดต่อ 097-072-9938นายวัชรพล อาจหาญ

ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์

เบอร์โทรติดต่อ 092-886-5667นายชัยสิทธิ์ ชิดชอบ

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์

เบอร์โทรติดต่อ 089-280-9717นายสุรศักดิ์ สินประโคน

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์

เบอร์โทรติดต่อ 080-490-8044นายเศรษฐ์ศิลป์ ทองหล่อ

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์

เบอร์โทรติดต่อ 095-613-9490