สำนักช่าง

อำนาจหน้าที่

    มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานสำรวจ, งานออกแบบและเขียนแบบ, งานประมาณราคา, งานจัดทำราคากลาง, งานจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรมต่างๆ, งานจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ, งานจัดทำทะเบียนประวัติโครงสร้างพื้นฐาน อาคาร สะพาน คลอง แหล่งน้ำ, งานติดตั้งซ่อมบำรุงระบบไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณจราจร, งานปรับปรุงภูมิทัศน์, งานผังเมืองตามพระราชบัญญัติการ ผังเมือง, งานการควบคุมอาคารกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร, งานตรวจสอบการก่อสร้าง, งานจัดทำแผนปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบำรุงประจำปี งานควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานจัดทำประวัติติดตามควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล งานจัดทำทะเบียนประวัติการใช้เครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับการประปา งานเกี่ยวกับการช่างสุขาภิบาล งานช่วยเหลือสนับสนุนเครื่องจักรกล, งานช่วยเหลือสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, งานช่วยเหลือสนับสนุนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, งานจัดทำทะเบียนควบคุมการจัดซื้อ เก็บรักษาการเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิง, งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการด้านวิศวกรรมต่างๆ และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 3 ส่วน 7 ฝ่ายดังนี้

โครงสร้างบุคลากร


– ว่าง –

ผู้อำนวยการสำนักช่าง

เบอร์โทรติดต่อ 044-713-681


ส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง


นายสมนึก ใจยืน

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง

เบอร์โทรติดต่อ 044-713-681


ฝ่ายสำรวจ


นายธีระเวธน์ กิจจารุวัฒน์

หัวหน้าฝ่ายสำรวจ

เบอร์โทรติดต่อ 044-713-681นายเกรียงชัย เรืองโชติเสถียร

วิศวกรโยธาชำนาญการ

เบอร์โทรติดต่อ 044-713-681นายพูนชาติ ฟังวัฒนา

นายช่างโยธาอาวุโส

เบอร์โทรติดต่อ 044-713-681นายนิธิศ สภาทอง

นายช่างโยธาชำนาญงาน

เบอร์โทรติดต่อ 044-713-681


นายภัทรพงศ์ แปรงทอง

นายช่างโยธาชำนาญงาน

เบอร์โทรติดต่อ 044-713-681


– ว่าง –

นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

เบอร์โทรติดต่อ 044-713-681


– ว่าง –

นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

เบอร์โทรติดต่อ 044-713-681


ฝ่ายออกแบบ


นายรัตนชัย สหวรรักษ์

หัวหน้าฝ่ายออกแบบ

เบอร์โทรติดต่อ 044-713-681นายวิรัช จุ้ยกระยาง

วิศวกรโยธาชำนาญการ

เบอร์โทรติดต่อ 044-713-681นายสดุดี ธนาสูรย์

สถาปนิกปฏิบัติการ

เบอร์โทรติดต่อ 044-713-681นายอดิศักดิ์ ประดับสุข

สถาปนิกปฏิบัติการ

เบอร์โทรติดต่อ 044-713-681นายวัฒกิตติ์ มีธรรม

นักผังเมืองปฏิบัติการ

เบอร์โทรติดต่อ 044-713-681– ว่าง –

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

เบอร์โทรติดต่อ 044-713-681

ส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน


– ว่าง –

ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

เบอร์โทรติดต่อ 044-713-681


ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง


นายศักดิ์ชาย พิชนารีย์

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

เบอร์โทรติดต่อ 044-713-681นางวันทนีย์ เจริญพันธ์

วิศวกรโยธาชำนาญการ

เบอร์โทรติดต่อ 044-713-681นายประพณ นิวัฒน์บรรหาร

นายช่างโยธาอาวุโส

เบอร์โทรติดต่อ 044-713-681– ว่าง –

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

เบอร์โทรติดต่อ 044-713-681


ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง


– ว่าง –

หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง

เบอร์โทรติดต่อ 044-713-681นายกิตติภูมิ ฉัตรทอง

วิศวกรโยธาชำนาญการ

เบอร์โทรติดต่อ 044-713-681นายเวนิส ศิริทอง

นายช่างโยธาอาวุโส

เบอร์โทรติดต่อ 044-713-681นายคณิศร สะอาดเอี่ยม

นายช่างโยธาชำนาญงาน

เบอร์โทรติดต่อ 044-713-681นายไพฑูณย์ ชมชื่นดี

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

เบอร์โทรติดต่อ 044-713-681


– ว่าง –

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

เบอร์โทรติดต่อ 044-713-681

ส่วนการโยธา


– ว่าง –

ผู้อำนวยการส่วนการโยธา

เบอร์โทรติดต่อ 044-713-681


ฝ่ายเครื่องจักรกล


– ว่าง –

หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล

เบอร์โทรติดต่อ 044-713-681– ว่าง –

วิศวกรเครื่องกลปฎิบัติการ/ชำนาญการ

เบอร์โทรติดต่อ 044-713-681นายดุษฏี ดีสวัสดิ์

นายช่างเครื่องกลอาวุโส

เบอร์โทรติดต่อ 044-713-681นายชัยวิชิต ใจกล้า

นายช่างเครื่องกลอาวุโส

เบอร์โทรติดต่อ 044-713-681นายสุรพล หวลระลึก

นายช่างเครื่องกลอาวุโส

เบอร์โทรติดต่อ 044-713-681นายสิริวัฒน์ ลาภมาก

นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน

เบอร์โทรติดต่อ 044-713-681นายศักดิกร กุดกุง

นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน

เบอร์โทรติดต่อ 044-713-681


ฝ่ายสาธารณูปโภค


– ว่าง –

หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค

เบอร์โทรติดต่อ 044-713-681นายพงศกร แก้วพูลทรัพย์

วิศวกรสุขาภิบาลปฏิบัติการ

เบอร์โทรติดต่อ 044-713-681นายไสว กงทอง

นายช่างโยธาชำนาญงาน

เบอร์โทรติดต่อ 044-713-681นายวรทิตย์ อภิวัชรารัตน์

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

เบอร์โทรติดต่อ 044-713-681นายวัชระ สุขแสวง

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

เบอร์โทรติดต่อ 044-713-681นายโกสินทร์ แป้นทอง

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

เบอร์โทรติดต่อ 044-713-681– ว่าง –

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

เบอร์โทรติดต่อ 044-713-681


ฝ่ายบริหารงานทั่วไป


นางสาวรดาศา คงทรัพย์

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

เบอร์โทรติดต่อ 044-713-681นางสาวพิมภัสร์ชา จำปาทอง

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

เบอร์โทรติดต่อ 044-713-681


นายกิตติพงษ์ นิวัฒน์บรรหาร

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

เบอร์โทรติดต่อ 044-713-681


นางสาวเดือนนภา ประสานดี

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

เบอร์โทรติดต่อ 044-713-681นายธนวัฒน์ สายกระสุน

เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน

เบอร์โทรติดต่อ 044-713-681


นางสาวอารีรัตน์ สงการ์พิพัฒน์

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

เบอร์โทรติดต่อ 044-713-681