สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

อำนาจหน้าที่

    มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานเลขานุการของสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, งานการประชุมสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การประชุมกรรมการต่างๆของคณะผู้บริหารหรือสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดทำระเบียบวาระการประชุม รายงานการประชุม การติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติของคณะผู้บริหารหรือสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกรรมการต่างๆของสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, งานเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ การประชุม การตั้งกระทู้ถาม ข้อซักถามของสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, งานระเบียบการทะเบียนประวัติ, งานสิทธิสวัสดิการของคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งส่วนราชการภายในเป็น 3 ฝ่ายดังนี้

โครงสร้างบุคลากร


นางสาววิสาขา สิงนวล

เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

เบอร์โทรติดต่อ 044-511-921

ฝ่ายกิจการคณะผู้บริหาร


นางธัญชนก ธนปุญญ

หัวหน้าฝ่ายกิจการคณะผู้บริหาร

เบอร์โทรติดต่อ 044-511-921นางสาวพิชญาภา สายอภิธรรม

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

เบอร์โทรติดต่อ 044-511-921นายจีระศักดิ์ ตั้งฟุ้งเกียรติ

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

เบอร์โทรติดต่อ 044-511-921นางสุภัคร บุญประสิทธิ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

เบอร์โทรติดต่อ 044-511-921– ว่าง –

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ/ชำนาญการ

เบอร์โทรติดต่อ 044-511-921


ฝ่ายกิจการสภา


นางสาวธนวันต์ สวงโท

หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา

เบอร์โทรติดต่อ 044-511-921นางสมศรี สุดงาม

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

เบอร์โทรติดต่อ 044-511-921


นางพัชราภรณ์ ปฐมสดุดี

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

เบอร์โทรติดต่อ 044-511-921


นางพรพิมล ดีด้วยชาติ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

เบอร์โทรติดต่อ 044-511-921

ฝ่ายการประชุม


นายจักรวาล บุญแนบ

หัวหน้าฝ่ายการประชุม

เบอร์โทรติดต่อ 044-511-921นางพวงผกา ศิลาเลิศ

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

เบอร์โทรติดต่อ 044-511-921นางสาวทิพาวรรณ เยาว์ลักษณ์

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

เบอร์โทรติดต่อ 044-511-921– ว่าง –

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

เบอร์โทรติดต่อ 044-511-921