ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง ผลการประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัดฯ

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง การประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัดฯ