หลักเกณฑ์ในการเปรียบเทียบคดีเกี่ยวกับการเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์จากผู้พักในโรงแรม

หลักเกณฑ์ในการเปรียบเทียบคดีเกี่ยวกับการเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์

ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนารับรองนิติบุคคลเพื่อการติดต่อธุรกรรมในสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์

ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านในการจดทะเบียนสถานการค้าตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์