สำหรับ เจ้าหน้าที่


แบบฟอร์มบุคลากร

- - - - - - - - - - - - - - -

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

- - - - - - - - - - - - - - -

ประกาศหลักเกณฑ์
วิธีการประเมิน
ของอบจ.สุรินทร์

- - - - - - - - - - - - - - -

พจนานุกรมสมรรถนะ

- - - - - - - - - - - - - - -

การจัดการความรู้ กฏหมาย ฯ

- - - - - - - - - - - - - - -