แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (เพิ่มเติมครั้งที่ 3), แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.5) และแบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (เพิ่มเติมครั้งที่ 5), แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.5) และแบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (เพิ่มเติมครั้งที่ 4), แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.5) และแบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง