โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมนพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แบบที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์