โครงการปรับปรุงซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แบบที่ 2