ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2567 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2567

rpparliment0667.pdf

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2567

praliment260367.pdf

ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567

rpparliment67.pdf

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2567

praliment260367.pdf

ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2567 ครั้งที่ 1

img20240206_15472330_organized